M.R./O.R.

Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen. 

Voor belangrijke besluiten heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; denk aan besluiten over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden door ouders.  

 

Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling en het toelatingsbeleid. 

De raad werkt volgens een vastgesteld reglement dat voor iedereen (via de school) beschikbaar is. Elke vier jaar vinden verkiezingen plaats voor de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen zijn voor iedereen ter inzage. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad. De MR van onze school is als volgt samengesteld: 


Voorzitter:
dhr. Satish Kalloe (ouder)


Leden:              
dhr. Rob van Baalen (personeel)

mw. Jessica van de Kerkhof (personeel)

mw. Marieke van den Burg (personeel)

dhr. Jort Willems (personeel)
mw. Geertje Wijn (ouder)
mw. Telli Kinik (ouder)
mw. Esther Rous (ouder)
 
 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van de SKPO, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad wijst één van zijn leden aan om zitting te nemen in deze GMR, die in totaal uit 38 personen bestaat. Momenteel vertegenwoordigt mw. Geertje Wijn onze school in de GMR. Ook de GMR bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen hiervan liggen ter inzage. 
 

Wilt u contact met de MR, heeft u vragen of opmerkingen, dan is de MR bereikbaar via emailadres: mr-boschakker@skpo.nl


 

Ouderraad (OR)

In de ouderraad van Basisschool BoschAkker zitten ouders die willen helpen bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten. De ouderraad bestaat uit maximaal 15 leden en is bij voorkeur een afspiegeling van de verschillende leerjaren en de leerlingpopulatie. Geïnteresseerde ouders kunnen zich voor de ouderraad aanmelden. Bij te veel aanmeldingen voor een bepaald leerjaar wordt er geloot. De leden van de ouderraad nemen samen met leerkrachten deel aan een of meerdere commissies en organiseren schoolse en naschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden grotendeels bekostigd vanuit de ouderbijdrage.  

De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Hierbij Is een teamlid aanwezig. De ouderraad heeft een reglement opgesteld.  


Emailadres OR: orboschakker@hotmail.com 

 

Ouderbijdrage 

Alle scholen binnen SKPO schrappen de ouderbijdrage. Het bestuur reserveert per leerling een bedrag en keert dat voor elke leerling aan de school uit. Hierdoor is de verdeling van de gelden eerlijk. Alle kinderen nemen deel aan georganiseerde activiteiten.

 

Klassensouders 

Elke groep heeft een of twee klassenouders. Deze klassenouders verrichten, in overleg met de leerkracht, ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de groep bij zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten, bijv. het verlenen van assistentie binnen de groep of bij excursies, het organiseren van ouderhulp, het verzorgen van attenties, het opvangen van een eventuele nieuwe ouder in de groep, enzovoorts. 
 
Leden: 
mw. Sabine Bos (personeel)
mw. Salina Esser (ouder)
mw. Gözde Denizmen (ouder)
mw. Sabina van Beveren (ouder)
mw. Natasja van Eekelen (ouder)
mw. Cagla Tekin (ouder)
mw. Martine Hoefeijzers (ouder)
mw. Sylvia van Esdonk (ouder)
mw. Merette Tan (ouder)
mw. Patricia van Hoof (ouder)
mw. Jitka Beekhuizen (ouder)

 
l
Cookie instellingen