OR

Ouderraad (OR)

In de ouderraad van Basisschool BoschAkker zitten ouders die willen helpen bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten. De ouderraad bestaat uit maximaal 15 leden en is bij voorkeur een afspiegeling van de verschillende leerjaren en de leerlingpopulatie. Geïnteresseerde ouders kunnen zich voor de ouderraad aanmelden. Bij te veel aanmeldingen voor een bepaald leerjaar wordt er geloot. De leden van de ouderraad nemen samen met leerkrachten deel aan een of meerdere commissies en organiseren schoolse en naschoolse activiteiten. Deze activiteiten worden grotendeels bekostigd vanuit de ouderbijdrage.  

De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Hierbij Is een teamlid aanwezig. De ouderraad heeft een reglement opgesteld en heeft een door de raad gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester: 

Voorzitter: mw. Daisy Stienen 

Secretaris: mw. Maartje van der Steenhoven 

Penningmeester: dhr. Ad van Vught 
Emailadres OR: 
orboschakker@hotmail.com 

 

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 27,50 jaar per kind en wordt besteed aan: 

  • € 10,00 sparen voor schoolkamp in groep 8 

  • € 17,50 schoolreis (1x per 2 jaar) en BoschAkkerweek (1x per 2 jaar) 

Kinderen die vanaf januari instromen, betalen  € 17,50 schoolreis/BoschAkkerweek 

U kunt deze geldelijke bijdragen contant op school betalen of overmaken via NL86RABO0153115432 ten name van SKPO 05LL BoschAkker onder vermelding van ouderbijdrage + naam kind(eren). 

De begroting en de uitgaven van de ouderbijdrage worden voorgelegd aan de MR. Zij moet haar goedkeuring hieraan geven. 

 

Klassensouders 

Elke groep heeft een of twee klassenouders. Deze klassenouders verrichten, in overleg met de leerkracht, ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de groep bij zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten, bijv. het verlenen van assistentie binnen de groep of bij excursies, het organiseren van ouderhulp, het verzorgen van attenties, het opvangen van een eventuele nieuwe ouder in de groep, enzovoorts.