MR

Medezeggenschapsraad (MR) 

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan. Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen. 

Voor belangrijke besluiten heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; denk aan besluiten over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden door ouders.  

 

Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling en het toelatingsbeleid. 

De raad werkt volgens een vastgesteld reglement dat voor iedereen (via de school) beschikbaar is. Elke vier jaar vinden verkiezingen plaats voor de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen zijn voor iedereen ter inzage. De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad. De MR van onze school is als volgt samengesteld: 


Voorzitter:
dhr. Satish Kalloe (ouder)


Leden:              
dhr. Rob van Baalen (personeel)

mw. Jessica van de Kerkhof (personeel)

mw. Marieke van den Burg (personeel)

dhr. Jort Willems (personeel)
mw. Geertje Wijn (ouder)
mw. Telli Kinik (ouder)
mw. Esther Rous (ouder)
 
 

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van de SKPO, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad wijst één van zijn leden aan om zitting te nemen in deze GMR, die in totaal uit 38 personen bestaat. Momenteel vertegenwoordigt mw. Geertje Wijn onze school in de GMR. Ook de GMR bijeenkomsten zijn openbaar en de verslagen hiervan liggen ter inzage. 
 

Wilt u contact met de MR, heeft u vragen of opmerkingen, dan is de MR bereikbaar via emailadres: mr-boschakker@skpo.nl